دسته: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۳

 سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد  رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۲

سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد ۹۲ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه ۹۲  رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی۹۲ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی۹۲ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر۹۲ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس۹۲

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۱

سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۹۱ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه سال ۹۱ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی سال ۹۱ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی سال ۹۱ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر سال ۹۱ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم […]

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۰

سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد ( کنکوری های سال ۹۰) رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه ۹۰ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی ۹۰ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی ۹۰ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر۹۰ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی […]

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹

سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۸۹ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه ۸۹ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی ۸۹  رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی ۸۹ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر ۸۹  رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت […]

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۷

سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد  سال ۸۷ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه ۸۷ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی ۸۷ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی ۸۷  رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر ۸۷ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت […]

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۶

سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد  رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۸

سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد  ۸۸ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه ۸۸ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی ۸۸ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی ۸۸ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر ۸۸ رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس […]

زمان باقی مانده را به ما بسپارید !
کمتر بخوانیم بیشتر نتیجه بگیریم ! آیا میدانید 80 درصد مطالب کنکوراز 50 درصد مطالب درسی مطرح میشود ؟!
مهم نیست هوش شما چقدر است، مهم نیست تا به حال معدلتان چقدر بوده است، ما در برنامه طلایی نکاتی را به شما می گوییم که بتوانید بوسیله آن ها با افراد باهوش و درس خوان رقابت کنید.
جهت راهنمایی بیشتر کلیک کنید !
کنکوری ها آیا از ناامیدی خسته شدین ؟!
آیا میخواهید در 4 ماه همه دروس را بخوانید ؟! مطمئن ترین راه برنامه طلایی علی کنکوری است !