سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۰

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 90Reviewed by alikonkoori on Jul 6Rating: 4.0سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد 90سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پايه رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ فني و مهندسي رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ کشاورزي رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ هنر رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد علوم پزشکي دانشگاه تربيت مدرس

سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد ( کنکوری های سال ۹۰)

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه ۹۰

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی ۹۰

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی ۹۰

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر۹۰

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ۹۰

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انسانی

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۱۰۱ سوالات ارشد مجموعه زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ کلید سوالات
۱۱۰۲ سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی کلید سوالات
۱۱۰۳ سوالات ارشد سنجش‌ از دور و سیستم اطلاعات ‌جغرافیایی کلید سوالات
۱۱۰۴ سوالات ارشد مجموعه زبان‌ عربی کلید سوالات
۱۱۰۵ سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ اقتصادی کلید سوالات
۱۱۰۶ سوالات ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کلید سوالات
۱۱۰۷ سوالات ارشد مجموعه‌ تاریخ کلید سوالات
۱۱۰۸ سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی کلید سوالات
۱۱۰۹ سوالات ارشد فرهنگ ‌و زبان های‌ باستانی‌ کلید سوالات
۱۱۱۰ سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌شناسی کلید سوالات
۱۱۱۱ سوالات ارشد الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌ و حدیث‌ کلید سوالات
۱۱۱۲ سوالات ارشد الهیات و معارف ‌اسلامی‌ – فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌ کلید سوالات
۱۱۱۳ سوالات ارشد الهیات و معارف‌ اسلامی – فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌ کلید سوالات
۱۱۱۴ سوالات ارشد مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی کلید سوالات
۱۱۱۵ سوالات ارشد الهیات و معارف‌ اسلامی – فقه شافعی (فقط برای اهل‌ تسنن‌) کلید سوالات
۱۱۱۶ سوالات ارشد مجموعه فلسفه‌ کلید سوالات
۱۱۱۷ سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ تربیتی ۱‌ کلید سوالات
۱۱۱۸ سوالات ارشد مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌۲ کلید سوالات
۱۱۱۹ سوالات ارشد علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌ کلید سوالات
۱۱۲۰ سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ فرانسه کلید سوالات
۱۱۲۱ سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی کلید سوالات
۱۱۲۲ سوالات ارشد مجموعه زبان‌ روسی‌ کلید سوالات
۱۱۲۳ سوالات ارشد مجموعه علوم تربیتی ۳ کلید سوالات
۱۱۲۴ سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ آلمانی کلید سوالات
۱۱۲۵ سوالات ارشد مجموعه مدیریت جهـانگردی کلید سوالات
۱۱۲۶ سوالات ارشد مجموعه‌ حقوق‌ کلید سوالات
۱۱۲۷ سوالات ارشد مجموعه ایرانشناسی کلید سوالات
۱۱۲۹ سوالات ارشد زبان و ادبیات اردو کلید سوالات
۱۱۳۰ سوالات ارشد مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل کلید سوالات
۱۱۳۲ سوالات ارشد باستان‌ شناسی‌ کلید سوالات
۱۱۳۳ سوالات ارشد مجموعه‌ روان شناسی کلید سوالات
۱۱۳۴ سوالات ارشد حسابداری کلید سوالات
۱۱۳۷ سوالات ارشد مجموعه مطالعات‌ زنان کلید سوالات
۱۱۳۸ سوالات ارشد مجموعه علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌ کلید سوالات
۱۱۳۹ سوالات ارشد مددکاری‌ اجتماعی ‌ کلید سوالات
۱۱۴۰ سوالات ارشد پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌ کلید سوالات
۱۱۴۲ سوالات ارشد مجموعه‌ مدیریت‌ کلید سوالات
۱۱۴۶ سوالات ارشد مجموعه محیط زیست کلید سوالات
۱۱۴۸ سوالات ارشد مجموعه مدیـریت‌ اجرایی‌ کلید سوالات
۱۱۵۲ سوالات ارشد مجموعه مدرسی معارف اسلامی کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۲۰۱ سوالات ارشد مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌ کلید سوالات
۱۲۰۲ سوالات ارشد مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌ کلید سوالات
۱۲۰۳ سوالات ارشد مجموعه‌ شیمی‌ کلید سوالات
۱۲۰۴ سوالات ارشد مجموعه فیزیک کلید سوالات
۱۲۰۵ سوالات ارشد مجموعه فتونیک کلید سوالات
۱۲۰۶ سوالات ارشد مجموعه زیست شناسی کلید سوالات
۱۲۰۷ سوالات ارشد مجموعه‌ آمار کلید سوالات
۱۲۰۸ سوالات ارشد مجموعه‌ ریاضی کلید سوالات
۱۲۰۹ سوالات ارشد علوم‌ کامپیوتر کلید سوالات
۱۲۱۵ سوالات ارشد علوم محیط زیست کلید سوالات
۱۲۱۶ سوالات ارشد مجموعه زیست‌ شناسی دریا کلید سوالات
۱۲۱۷ سوالات ارشد علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ – فیزیک‌دریا کلید سوالات
۱۲۱۸ سوالات ارشد مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌ کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۲۵۱ سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ برق کلید سوالات
۱۲۵۳ سوالات ارشد مجموعه ‌مهندسی‌ نفت کلید سوالات
۱۲۵۵ سوالات ارشد ‌مجموعه مهندسی پلیمر کلید سوالات
۱۲۵۶ سوالات ارشد مجموعه مهندسی معماری کشتی کلید سوالات
۱۲۵۷ سوالات ارشد مهندسی‌ شیمی‌ کلید سوالات
۱۲۵۹ سوالات ارشد مجموعه مهندسی‌ صنایع‌ کلید سوالات
۱۲۶۰ سوالات ارشد مهندسی صنایع‌ کلید سوالات
۱۲۶۲ سوالات ارشد مدیریت در سوانح طبیعی کلید سوالات
۱۲۶۳ سوالات ارشد مهندسی ‌عمران – نقشه‌برداری کلید سوالات
۱۲۶۴ سوالات ارشد مجموعه ‌مهندسی ‌عمران کلید سوالات
۱۲۶۶ سوالات ارشد مجموعه دریانوردی کلید سوالات
۱۲۶۷ سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌ کلید سوالات
۱۲۶۸ سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ معدن‌ کلید سوالات
۱۲۷۲ سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ مواد کلید سوالات
۱۲۷۳ سوالات ارشد مهندسی مـواد – نـانـو مـواد (نانوفناوری) کلید سوالات
۱۲۷۶ سوالات ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT کلید سوالات
۱۲۷۷ سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر کلید سوالات
۱۲۷۹ سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضا کلید سوالات
۱۲۸۳ سوالات ارشد مهندسی ‌‌نساجی‌ – تکنولوژی ‌نساجی‌ کلید سوالات
۱۲۸۴ سوالات ارشد مهندسی‌ نساجی – شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌ کلید سوالات
۱۲۸۵ سوالات ارشد مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ –  داروسازی کلید سوالات
۱۲۸۶ سوالات ارشد مهندسی‌ پلیمر – صنایع‌ رنگ‌ کلید سوالات
۱۲۸۷ سوالات ارشد مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌ کلید سوالات
۱۲۸۸ سوالات ارشد مدیریت‌ نساجی‌ کلید سوالات
۱۲۸۹ سوالات ارشد مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گاز کلید سوالات
۱۲۹۰ سوالات ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون کلید سوالات
۱۲۹۲ سوالات ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کلید سوالات
۱۲۹۳ سوالات ارشد مهندسی شیمی – بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۳۰۱ سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری کلید سوالات
۱۳۰۲ سوالات ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی آب کلید سوالات
۱۳۰۳ سوالات ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات کلید سوالات
۱۳۰۴ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی کلید سوالات
۱۳۰۵ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی کلید سوالات
۱۳۰۶ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی کلید سوالات
۱۳۰۷ سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری کلید سوالات
۱۳۰۸ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – علوم خاک کلید سوالات
۱۳۰۹ مجموعه سوالات ارشد مهندسی کشاورزی دام و طیور کلید سوالات
۱۳۱۰ مجموعه سوالات ارشد مهندسی تولیدات گیاهی کلید سوالات
۱۳۱۱ مجموعه سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – شیلات کلید سوالات
۱۳۱۲ سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی – چوب کلید سوالات
۱۳۱۳ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی کلید سوالات
۱۳۱۴ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – حشره‌ شناسی کشاورزی کلید سوالات
۱۳۱۵ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی کلید سوالات
۱۳۱۷ سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست کلید سوالات
۱۳۱۹ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۰ سوالات ارشد هواشناسی کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۱ سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی – مدیریت و هم زیستی با بیابان کلید سوالات
۱۳۲۲ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۳ سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی کلید سوالات
۱۳۲۴ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۵ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی کلید سوالات
۱۳۲۶ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز کلید سوالات
۱۳۲۷ سوالات ارشد مدیریت کشاورزی کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۳۵۰ سوالات ارشد برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌ و مدیریت شهری کلید سوالات
۱۳۵۱ سوالات ارشد طراحی‌ شهری کلید سوالات
۱۳۵۲ سوالات ارشد مجموعه معماری کلید سوالات
۱۳۵۳ سوالات ارشد و احیای بناها و بافت های تاریخیمرمت کلید سوالات
۱۳۵۶ سوالات ارشد نمایش عروسکی کلید سوالات
۱۳۵۷ سوالات ارشد کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشی کلید سوالات
۱۳۵۸ سوالات ارشد تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخی کلید سوالات
۱۳۵۹ سوالات ارشد پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی کلید سوالات
۱۳۶۰ سوالات ارشد مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌ کلید سوالات
۱۳۶۱ سوالات ارشد مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۴۰۱ سوالات ارشد علوم تشریحی کلید سوالات
۱۴۰۲ سوالات ارشد قارچ شناسی پزشکی کلید سوالات
۱۴۰۳ سوالات ارشد بیو شیمی بالینی کلید سوالات
۱۴۰۴ سوالات ارشد پرستاری کلید سوالات
۱۴۰۵ سوالات ارشد بهداشت محیط کلید سوالات
۱۴۰۸ سوالات ارشد فیزیوتراپی کلید سوالات
۱۴۰۹ سوالات ارشد ویروس شناسی کلید سوالات
۱۴۱۱ سوالات ارشد ایمنی شناسی پزشکی کلید سوالات
۱۴۱۳ سوالات ارشد انگل شناسی کلید سوالات
۱۴۱۴ سوالات ارشد فیزیک پزشکی کلید سوالات
۱۴۱۵ سوالات ارشد آموزش بهداشت کلید سوالات
۱۴۱۶ سوالات ارشد فیزیولوژی کلید سوالات
۱۴۱۸ سوالات ارشد میکروب شناسی‌ کلید سوالات
۱۴۱۹ سوالات ارشد خون شناسی(هماتولوژی) کلید سوالات
۱۴۲۰ سوالات ارشد زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی) کلید سوالات
۱۴۲۱ سوالات ارشد سم شناسی کلید سوالات
۱۴۲۲ سوالات ارشد  ایمنی صنعتی کلید سوالات
۱۵۰۱ سوالات ارشد انگل شناسی دامپزشکی کلید سوالات

توجه : منبع سایت انتشارات پردازش میباشد

علی کنکوری

admin

I am studying at Sharif University of Technology. I like to help people!

Write a Reply or Comment