سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۸۹

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 89Reviewed by alikonkoori on Jul 6Rating: 4.0سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد 89شما میتوانید سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 89 همراه با پاسخنامه در سایت علی کنکوری کنکور اسان است به صورت رایگان دانلود کنید

سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۸۹

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه ۸۹

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی ۸۹ 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی ۸۹

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر ۸۹ 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ۸۹

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انسانی

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۱۰۱ سوالات ارشد زبان‌ و ادبیات‌ فارسی ‌ ۲۰۱۴ کلید سوالات ۲۰۱۴
سوالات ارشد زبان‌ و ادبیات‌ فارسی ‌ ۲۰۱۵ کلید سوالات ۲۰۱۵
۱۱۰۲ سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی ۲۰۰۶ کلید سوالات ۲۰۰۶
سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی ۲۰۰۷ کلید سوالات ۲۰۰۷
۱۱۰۳ سوالات ارشد سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیایی کلید سوالات
۱۱۰۴ سوالات ارشد مجموعه زبان‌عربی کلید سوالات
۱۱۰۵ سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ اقتصادی کلید سوالات
۱۱۰۶ سوالات ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کلید سوالات
۱۱۰۷ سوالات ارشد مجموعه‌ تاریخ کلید سوالات
۱۱۰۸ سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی ۵۰۱۲ کلید سوالات ۵۰۱۲
سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی ۵۰۱۳ کلید سوالات ۵۰۱۳
۱۱۱۰ سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌شناسی ۳۰۱۰ کلید سوالات ۳۰۱۰
سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌شناسی ۳۰۱۱ کلید سوالات ۳۰۱۱
سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌شناسی ۳۰۷۸ کلید سوالات ۳۰۷۸
۱۱۱۱ سوالات ارشد الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحدیث‌ کلید سوالات
۱۱۱۲ سوالات ارشد الهیات و معارف ‌اسلامی‌ – فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌ کلید سوالات
۱۱۱۳ سوالات ارشد الهیات و معارف‌ اسلامی – فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌ کلید سوالات
۱۱۱۴ سوالات ارشد مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی ۶۰۰۷ کلید سوالات ۶۰۰۷
سوالات ارشد مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی ۶۰۰۸ کلید سوالات ۶۰۰۸
۱۱۱۵ سوالات ارشد الهیات و معارف‌ اسلامی – فقه شافعی (فقط برای اهل‌ تسنن‌) کلید سوالات
۱۱۱۶ سوالات ارشد مجموعه فلسفه‌ کلید سوالات
۱۱۱۷ سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ تربیتی ۱‌ ۴۰۰۷ کلید سوالات ۴۰۰۷
سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ تربیتی ۱‌ ۴۰۰۸ کلید سوالات ۴۰۰۸
۱۱۱۸ سوالات ارشد مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌۲ کلید سوالات
۱۱۱۹ سوالات ارشد علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌ کلید سوالات
۱۱۲۰ سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ فرانسه ۶۰۳۴ کلید سوالات
سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ فرانسه ۶۰۳۵ کلید سوالات
۱۱۲۱ سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی ۶۰۳۶ کلید سوالات ۶۰۳۶
سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی ۶۰۳۷ کلید سوالات ۶۰۳۷
۱۱۲۲ سوالات ارشد مجموعه زبان‌ روسی‌ کلید سوالات
۱۱۲۳ سوالات ارشد مجموعه علوم تربیتی ۳ کلید سوالات
۱۱۲۴ سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ آلمانی کلید سوالات
۱۱۲۵ سوالات ارشد مدیریت جهـانگردی بازاریابی جهانگردی کلید سوالات
۱۱۲۶ سوالات ارشد مجموعه‌ حقوق ‌ ۲۰۰۳ کلید سوالات ۲۰۰۳
سوالات ارشد مجموعه‌ حقوق ‌ ۲۰۰۴ کلید سوالات ۲۰۰۴
سوالات ارشد مجموعه‌ حقوق ‌ ۲۰۰۵ کلید سوالات ۲۰۰۵
۱۱۲۷ سوالات ارشد مجموعه ایرانشناسی کلید سوالات
۱۱۲۹ سوالات ارشد زبان و ادبیات اردو کلید سوالات
۱۱۳۰ سوالات ارشد مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل ۲۰۰۸ کلید سوالات ۲۰۰۸
سوالات ارشد مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل ۲۰۰۹ کلید سوالات ۲۰۰۹
سوالات ارشد مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل ۲۰۱۰ کلید سوالات ۲۰۱۰
۱۱۳۱ سوالات ارشد مطالعات جهان ۳۰۰۷ کلید سوالات ۳۰۰۷
سوالات ارشد مطالعات جهان ۳۰۰۸ کلید سوالات ۳۰۰۸
۱۱۳۲ سوالات ارشد باستان‌ شناسی‌ کلید سوالات
۱۱۳۳ سوالات ارشد مجموعه‌ روانشناسی ۴۰۱۱ کلید سوالات ۴۰۱۱
سوالات ارشد مجموعه‌ روانشناسی ۴۰۱۲ کلید سوالات ۴۰۱۲
سوالات ارشد مجموعه‌ روانشناسی ۴۰۱۳ کلید سوالات ۴۰۱۳
۱۱۳۴ سوالات ارشد حسابداری ۱۰۱۰ کلید سوالات ۱۰۱۰
سوالات ارشد حسابداری ۱۰۱۱ کلید سوالات ۱۰۱۱
۱۱۳۷ سوالات ارشد مجموعه مطالعات‌ زنان کلید سوالات
۱۱۳۸ سوالات ارشد علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌ کلید سوالات
۱۱۳۹ سوالات ارشد مددکاری‌ اجتماعی ‌ کلید سوالات
۱۱۴۰ سوالات ارشد پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌ کلید سوالات
۱۱۴۲ سوالات ارشد مجموعه‌ مدیریت ‌ ۱۰۰۷ کلید سوالات ۱۰۰۷
سوالات ارشد مجموعه‌ مدیریت ‌ ۱۰۰۸ کلید سوالات ۱۰۰۸
سوالات ارشد مجموعه‌ مدیریت ‌ ۱۰۰۹ کلید سوالات ۱۰۰۹
۱۱۴۶ سوالات ارشد برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست ۳۰۱۶ کلید سوالات ۳۰۱۶
سوالات ارشد برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست ۳۰۱۷ کلید سوالات ۳۰۱۷
۱۱۴۸ سوالات ارشد مجموعه مدیـریت‌ اجرایی ‌ ۳۰۷۵ کلید سوالات ۳۰۷۵
سوالات ارشد مجموعه مدیـریت‌ اجرایی ‌ ۳۰۷۶ کلید سوالات ۳۰۷۶

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۲۰۱ سوالات ارشد مجموعه‌ زمین‌ شناسی ‌ ۱۰۱۲ کلید سوالات ۱۰۱۲
سوالات ارشد مجموعه‌ زمین‌ شناسی ‌ ۱۰۱۳ کلید سوالات ۱۰۱۳
۱۲۰۲ سوالات ارشد مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌ کلید سوالات
۱۲۰۳ سوالات ارشد مجموعه‌ شیمی ‌ ۱۰۱۴ کلید سوالات ۱۰۱۴
سوالات ارشد مجموعه‌ شیمی ‌ ۱۰۱۵ کلید سوالات ۱۰۱۵
۱۲۰۴ سوالات ارشد فیزیک و نانو فیزیک ۲۰۱۷ کلید سوالات ۲۰۱۷
سوالات ارشد فیزیک و نانو فیزیک ۲۰۱۸ کلید سوالات ۲۰۱۸
۱۲۰۵ سوالات ارشد فوتونیک ۳۰۷۲ کلید سوالات ۳۰۷۲
سوالات ارشد فوتونیک ۳۰۷۳ کلید سوالات ۳۰۷۳
۱۲۰۶ سوالات ارشد مجموعه زیست شناسی ۶۰۳۹ کلید سوالات ۶۰۳۹
سوالات ارشد مجموعه زیست شناسی ۶۰۴۰ کلید سوالات ۶۰۴۰
۱۲۰۷ سوالات ارشد مجموعه‌ آمار ۱۰۱۶ کلید سوالات ۱۰۱۶
سوالات ارشد مجموعه‌ آمار ۱۰۱۷ کلید سوالات ۱۰۱۷
سوالات ارشد مجموعه‌ آمار ۱۰۱۸ کلید سوالات ۱۰۱۸
۱۲۰۸ سوالات ارشد مجموعه ریاضی ۴۰۱۴ کلید سوالات ۴۰۱۴
سوالات ارشد محموعه ریاضی ۵۰۰۵ کلید سوالات ۵۰۰۵
۱۲۰۹ سوالات ارشد علوم‌ کامپیوتر کلید سوالات
۱۲۱۵ سوالات ارشد علوم محیط زیست کلید سوالات
۱۲۱۶ سوالات ارشد مجموعه علوم‌‌ دریایی ‌‌و اقیانوسی – زیست‌ شناسی دریا ۳۰۲۹ کلید سوالات ۳۰۲۹
سوالات ارشد مجموعه علوم‌‌ دریایی ‌‌و اقیانوسی – زیست‌ شناسی دریا ۳۰۳۰ کلید سوالات ۳۰۳۰
۱۲۱۷ سوالات ارشد علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ – فیزیک‌دریا کلید سوالات
۱۲۱۸ سوالات ارشد مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌ کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۲۵۱ سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ برق عصر پنج شنبه ۴۰۰۲
سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ برق عصر پنج شنبه ۴۰۰۳
سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ برق صبح جمعه ۵۰۰۱ کلید سوالات ۵۰۰۱
سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ برق صبح جمعه ۵۰۰۲ کلید سوالات ۵۰۰۲
۱۲۵۳ سوالات ارشد مجموعه ‌مهندسی‌ نفت ۳۰۳۱ کلید سوالات ۳۰۳۱
سوالات ارشد مجموعه ‌مهندسی‌ نفت ۳۰۳۲ کلید سوالات ۳۰۳۲
۱۲۵۵ سوالات ارشد ‌مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمر کلید سوالات
۱۲۵۶ سوالات ارشد مجموعه مهندسی معماری کشتی کلید سوالات
۱۲۵۷ سوالات ارشد مهندسی‌ شیمی‌ کلید سوالات
۱۲۵۹ سوالات ارشد مهندسی‌ صنایع‌ – مهندسی‌ صنایع‌ کلید سوالات
۱۲۶۰ سوالات ارشد مهندسی صنایع ‌ ۳۰۵۰ کلید سوالات ۳۰۵۰
سوالات ارشد مهندسی صنایع ‌ ۳۰۵۱ کلید سوالات ۳۰۵۱
۱۲۶۲ سوالات ارشد مدیریت در سوانح طبیعی کلید سوالات
۱۲۶۳ سوالات ارشد مهندسی ‌عمران – نقشه‌برداری کلید سوالات
۱۲۶۴ سوالات ارشد مجموعه ‌مهندسی ‌عمران کلید سوالات
۱۲۶۶ سوالات ارشد مجموعه دریانوردی کلید سوالات
۱۲۶۷ سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌ کلید سوالات
۱۲۶۸ سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ معدن ‌ ۶۰۴۱ کلید سوالات ۶۰۴۱
سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ معدن ‌ ۶۰۴۲ کلید سوالات ۶۰۴۲
سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ معدن ‌ ۶۰۴۳ کلید سوالات ۶۰۴۳
۱۲۷۲ سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ مواد کلید سوالات
۱۲۷۳ سوالات ارشد مهندسی مـواد – نـانـو مـواد (نانوفناوری) کلید سوالات
۱۲۷۶ سوالات ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT کلید سوالات
۱۲۷۷ سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر عصر پنج شنبه ۴۰۰۵ کلید سوالات ۴۰۰۵
سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر عصر پنج شنبه ۴۰۰۶ کلید سوالات ۴۰۰۶
سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر صبح جمعه ۵۰۰۳ کلید سوالات ۵۰۰۳
سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر صبح جمعه ۵۰۰۴ کلید سوالات ۵۰۰۴
۱۲۷۹ سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضا کلید سوالات
۱۲۸۳ سوالات ارشد مهندسی ‌‌نساجی‌ – تکنولوژی ‌نساجی‌ کلید سوالات
۱۲۸۴ سوالات ارشد مهندسی‌ نساجی – شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌ کلید سوالات
۱۲۸۵ سوالات ارشد مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ – مهندسی داروسازی کلید سوالات
۱۲۸۶ سوالات ارشد مهندسی‌ پلیمر – صنایع‌ رنگ‌ کلید سوالات
۱۲۸۸ سوالات ارشد مدیریت‌ نساجی‌ کلید سوالات
۱۲۸۹ سوالات ارشد مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گاز کلید سوالات
۱۲۹۰ سوالات ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون کلید سوالات
۱۲۹۲ سوالات ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۳۰۱ سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی ۶۰۱۲ کلید سوالات ۶۰۱۲
سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی ۶۰۱۳ کلید سوالات ۶۰۱۳
۱۳۰۲ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب) ۶۰۱۴ کلید سوالات ۶۰۱۴
سوالات ارشد مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب) ۶۰۱۵ کلید سوالات ۶۰۱۵
۱۳۰۳ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تکنولوژی بذر) کلید سوالات
۱۳۰۴ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی کلید سوالات
۱۳۰۵ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی کلید سوالات
۱۳۰۶ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی کلید سوالات
۱۳۰۷ سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری کلید سوالات
۱۳۰۸ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – علوم خاک کلید سوالات
۱۳۰۹ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور) کلید سوالات
۱۳۱۰ سوالات ارشد مهندسی تولیدات گیاهی کلید سوالات
۱۳۱۱ سوالات ارشد مهندس منابع طبیعی – شیلات کلید سوالات
۱۳۱۲ سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی ۶۰۲۵ کلید سوالات ۶۰۲۵
سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی ۶۰۲۶ کلید سوالات ۶۰۲۶
۱۳۱۳ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی کلید سوالات
۱۳۱۴ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – حشره‌ شناسی کشاورزی کلید سوالات
۱۳۱۵ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی کلید سوالات
۱۳۱۷ سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست کلید سوالات
۱۳۱۹ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۰ سوالات ارشد هواشناسی کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۱ سوالات ارشد مهندسی ‌منابع‌ طببیعی – مدیریت مناطق بیابانی کلید سوالات
۱۳۲۲ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۳ سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی کلید سوالات
۱۳۲۴ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۵ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی کلید سوالات
۱۳۲۶ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز کلید سوالات
۱۳۲۷ سوالات ارشد مدیریت کشاورزی کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۳۵۰ سوالات ارشد برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌ کلید سوالات
۱۳۵۲ سوالات ارشد مجموعه معماری کلید سوالات
۱۳۵۳ سوالات ارشد مرمت‌ و احیای‌ بناها و بافتهای‌ تاریخی کلید سوالات
۱۳۵۷ سوالات ارشد کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشی ۶۰۳۲ کلید سوالات ۶۰۳۲
سوالات ارشد کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشی ۶۰۳۳ کلید سوالات ۶۰۳۳
۱۳۵۸ سوالات ارشد تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخی ۶۰۰۱ کلید سوالات ۶۰۰۱
سوالات ارشد تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخی ۶۰۰۲ کلید سوالات ۶۰۰۲
۱۳۵۹ سوالات ارشد پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی ۳۰۵۲ کلید سوالات ۳۰۵۲
سوالات ارشد پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی ۳۰۵۳ کلید سوالات ۳۰۵۳
۱۳۶۰ سوالات ارشد مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌ کلید سوالات
۱۳۶۱ سوالات ارشد مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری ۳۰۴۸ کلید سوالات ۳۰۴۸
سوالات ارشد مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری ۳۰۴۹ کلید سوالات ۳۰۴۹

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۴۰۱ سوالات ارشد علوم تشریحی – آناتومی کلید سوالات
۱۴۰۲ سوالات ارشد قارچ شناسی پزشکی کلید سوالات
۱۴۰۳ سوالات ارشد بیو شیمی بالینی کلید سوالات
۱۴۰۶ سوالات ارشد بهداشت حرفه ای کلید سوالات
۱۴۰۸ سوالات ارشد فیزیوتراپی کلید سوالات
۱۴۰۹ سوالات ارشد ویروس شناسی کلید سوالات
۱۴۱۰ سوالات ارشد مامایی (فقط خواهران‌) ‌ کلید سوالات
۱۴۱۴ سوالات ارشد فیزیک پزشکی کلید سوالات
۱۴۱۵ سوالات ارشد آموزش بهداشت کلید سوالات
۱۴۱۶ سوالات ارشد فیزیولوژی کلید سوالات
۱۴۱۹ سوالات ارشد هماتولوژی کلید سوالات
۱۴۲۰ سوالات ارشد بیوتکنولوژی‌ پزشکی‌ کلید سوالات
۱۴۲۱ سوالات ارشد سم شناسی کلید سوالات
۱۵۰۱ سوالات ارشد انگل شناسی دامپزشکی کلید سوالات
۱۵۰۲ سوالات ارشد فیزیولوژی دامپزشکی کلید سوالات
۱۵۰۳ سوالات ارشد قارچ شناسی دامپزشکی کلید سوالات
۱۵۰۴ سوالات ارشد بافت شناسی دامپزشکی کلید سوالات

توجه : منبع سایت انتشارات پردازش میباشد

علی کنکوری

admin

I am studying at Sharif University of Technology. I like to help people!

Write a Reply or Comment